လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back
မ်ားမ်ားဖတ္ရန္
 • Gym
 • ေစ်းႏႈန္းစံုစမ္းရန္

VIP Gym ( 1 )

VIP Gym ( 1 ) ကို Mister Global Myanmar 2015 Winner မင္းလူလူ ကိုယ္တိုင္ဦးစီးျပီး ဖြင့္လွစ္ထားေသာ Gym ျဖစ္ပါသည္။ က်န္းမာေရးလိုက္စားလိုသူမ်ား ၊ခႏၱာကိုယ္အခ်ိဳ းအစားသြယ္လ်လွပလိုသူမ်ား၊ ၾကံ႕ခိုင္က်န္းမာလိုသူမ်ားအတြက္ က်ယ္ဝန္းေသာအခန္း ၊သန္႕ရွင္းသပ္ရပ္ေသာ အျပင္အဆင္၊ ေခတ္မွီစက္မ်ား၊ Aircon ၊ CCTV Locker Box၊ Shower room ၊ smoking area၊ သီးသန္႕အဝတ္လဲခန္းမ်ား ၊ သင္တန္းဆင္း Gym Trainer မ်ား၏ member မ်ားအေပၚ တစ္ဦးခ်င္းစီ ဂရုစိုက္သင္ၾကားေပးျခင္း စသည္ျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးပါသည္။ Membership fees မွာ Daily 3000 က်ပ္ ၊ တစ္လ 30000 က်ပ္ ၊ သံုးလ 80000 က်ပ္၊ ေျခာက္လ 150000 က်ပ္ ႏွင့္ တစ္ႏွစ္ 250000 က်ပ္ က်သင့္မွာျဖစ္ပါသည္။ လိပ္စာမွာ အမွတ္ 15 ၊ ပထမထပ္ ( အမ်ိဳ းသမီးသီးသန္႕) ဒုတိယထပ္ ( အမ်ိဳ းသားသီးသန္႕ ) ၊လိႈင္ဘူတာရံုလမ္းႏွင့္ လိႈင္ျမစ္ ၂ လမ္းေထာင့္၊ ( ၁) ရပ္ကြက္၊
လိႈင္ျမိဳ ႔နယ္ ရန္ကုန္ျမိဳ ႕ျဖစ္ပါသည္။ မနက္ ေျခာက္နာရီမွ ညကိုးနာရီအထိဖြင့္လွစ္ျပီး တနဂၤေႏြေန႕တိုင္းပိတ္ပါသည္။

 • Like 2 

VIP Gym ( 1 )

 • Gym
 • ကားရပ္ထားရန္ေနရာ | ေလေအးေပးစက္
 • +95 9 5033606
 • +95 9250286266
 • 06:00 AM - 09:00 PM ( ပိတ္သည္ တနဂၤေႏြေန )
 • No 15, 1st & 2nd floor, 1 Qtr, Hlaing Railway Station Raod, Hlaing Township, Yangon
 • 30

No 15, 1st & 2nd floor, 1 Qtr, Hlaing Railway Station Raod, Hlaing Township, Yangon

VIP Gym ( 1 ) is located at No 15, 1st & 2nd floor, 1 Qtr, Hlaing Railway Station Raod, Hlaing Township, Yangon. VIP gym is established and managed by Mister Global Myanmar 2015 Winner Min Lu Lu in 2015. The gym provides numerous gym services for those who want to gain weight, loss weight, get smart body and many more. Facilities with certified gym trainer, wide room area, nice accommodation, modernized equipment and machines, CCTV, fully air conditioning, Locker Box, shower room, smoking area, changing rooms. Member admission fees for one month is 30000 Kyats, 3 months for 80000 kyats, 6 months for 150000 kyats and one year for 250000 kyats per person. Daily fee will cost 3000 kyats. Opening Hours is 6:00 AM to 9:00 PM and Sunday is closed.

   
   
   
   

အၾကံျပ ေ ွာက္ကံခံည့္္ ေနရွာာမွာ်ား