လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back
မ်ားမ်ားဖတ္ရန္
 • Massage / Spa / Hair Saloon
 • ေစ်းႏႈန္းစံုစမ္းရန္

Thone Thone Professional Beauty Salon

သံုသံု Beauty Salon ကို အမွတ္ ၂၈၀ ၊ လိႈင္ဘာတာရံုလမ္း၊ ၁၀ လမ္းထိပ္ ၊၂ ရပ္ကြက္ ၊လိႈင္ျမိဳ ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားရွိသည္မွာ အႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ရွိျပီျဖစ္ပါသည္။ Facial treatment and spa ၊ Makeup ႏွင့္ ဆံထံုး ၊ Nail cleansing ႏွင့္ Arts ၊ Hair ပံုသြင္းျခင္းႏွင့္ အျခား ဆံပင္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ အမ်ိဳ းမ်ိဳ း၊ Body Massage ၊ Foot Massage တို႕ကို ကြ်မ္းက်င္ Stylist မွ သေဘာေကာင္းစိတ္ရွည္စြာ လူႀကီးမင္းမ်ားစိတ္ႀကိဳ က္ အေကာင္းဆံုးေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ဆံပင္ႏွင့္ မ်က္ႏွာေပါင္းတင္ျခင္း ဆယ္ၾကိမ္ျပည့္ပါက တစ္ၾကိမ္အခမဲ႔ျပဳ လုပ္ေပးပါသည္။ Branded Products မ်ားကိုသာ အသံုးျပဳေပးပါသည္။

 • Like 5 

Thone Thone Professional Beauty Salon

 • Massage | Spa | Hair Saloon
 • ကားရပ္ထားရန္ေနရာ | ေလေအးေပးစက္
 • +95 973059283
 • +95 9795874090
 • 08:00 AM - 08:00 PM ( ဘာမွမရိွပါ )
 • No 280, Hlaing Train Station Road, 2nd Quarter, Hlaing Township, Yangon
 • အနီးအနား ကမာရြတ္ဘူတာရံုမွတ္တိုင္ မွတ္တိုင္ 8 မိနစ္ လမ္းေလွ်ာက္လွ်င္ ၾကာခ်ိန္
 • 10

No 280, Hlaing Train Station Road, 2nd Quarter, Hlaing Township, Yangon

Thone Thone Professional Beauty Salon Thone Thone Professional Beauty Salon is located at No 200, Hlaing Train Station Road, 2nd Quarter, Hlaing Township, Yangon for nearly 20 years ago. The salon offers numerous kinds of beauty related services such as Hair Cuts, Perm, Wax, Coloring, Shampooing, Straightening, highlight, Nail cleansing & Arts, Make Up Service, facial & foot, body massage, Body Spa and so on. 10 +1 free service for Hair & facial. They use branded products from USA, France, Italy and many more.

   
   
   

အၾကံျပ ေ ွာက္ကံခံည့္္ ေနရွာာမွာ်ား