လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back
မ်ားမ်ားဖတ္ရန္
 • Massage
 • ေစ်းႏႈန္းစံုစမ္းရန္

 • Like 6 

THE LUX FAMILY WELLNESS & FOOT REFLEXLOGY

 • Massage
 • ကားရပ္ထားရန္ေနရာ | ေလေအးေပးစက္
 • 09762506080
 • 10:00 AM - 10:00 PM ( ဘာမွမရိွပါ )
 • No.216/A,Nguwar Street,Ahlone Township,Yangon

No.216/A,Nguwar Street,Ahlone Township,Yangon

THE LUX FAMILY WELLNESS & FOOT REFLEXLOGY Open Daily: 10AM - 10PM No.(216-A), Ngu Wah Street,Ahone Tsp, Yangon. For your reservation - 09-762506080

   
   
   
   

အၾကံျပ ေ ွာက္ကံခံည့္္ ေနရွာာမွာ်ား