လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back
  • Like18 Nov 09, 2018
    No Stock

Super Dry Gloss Top Coat / CATRICE

ေျခာက္ေသြ႕လြယ္တယ္။ ေတာက္ေျပာင္တဲ့အသြင္အျပင္ကိုရရွိေစတယ္။ လက္သဲေျခသဲအေရာင္၀ါက်င္ျခင္းကို ကာကြယ္ေပးတဲ့ ေဖာ္ျမဴလာနဲ႔ ထုတ္လုပ္ထားတယ္။ တိရစၦာန္ထြက္ပစၥည္းမ်ားမပါရွိပါ။