လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back
  • Like49 Jul 05, 2020

Perfect Serum BB Cream(01) / CANMAKE

SPF50.PA++
Beauty Serum ႏွင့္ အဓိကထုတ္္လုပ္ထားတဲ့ BB Cream ျဖစ္ပါတယ္။
Beauty Lotion, Beauty Serum, Face pack, Make-up Base, Sunscreen, Concealer, Foundation ႏွင့္ Time Saving တို႕ပါဝင္တဲ့ 8 effet in one BB ျဖစ္ပါတယ္။
အသားအရည္အတြင္းအျပင္ လွပေစရန္ Beauty Ingredients ၂၁မ်ဳိး ပါဝင္တဲ့အတြက္ မည္သည့္ BB Cream မွာမွမရရွိႏိုင္တဲ့ Skin cares ၏ အားသာခ်က္တို႕ႏွင့္ Beauty effect မ်ားကို ရရွိေစပါတယ္။
ေနေရာင္ျခည္မွာပါဝင္တဲ့ UVA ႏွင့္ UVB ကို အျမင့္မားဆံုး ကာကြယ္မႈေပးတဲ့အတြက္ ျမန္မာျပည္ရာသီဥတုႏွင့္ အသင့္ေတာ္ဆံုး Perfect BB ျဖစ္ပါတယ္။
SPF 50& Pa+++ (8 effect in 1)