လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back
မ်ားမ်ားဖတ္ရန္
  • Cosmetic
  • ေစ်းႏႈန္းစံုစမ္းရန္

Myanmar Plaza ရွိ ပထမထပ္ရွိ Beauty Corner တြင္ Cosmetics နွင့္ Skincare မ်ိုးစံု ရရွိနိုင္ပါသည္။

  • Like 231 

Myanmar Plaza Beauty Corner First Floor

192, Kabar Aye Pagoda Road, Bahan Tsp, Yangon Myanmar

Cosmetics and Skincare Counter

     

အၾကံျပ ေ ွာက္ကံခံည့္္ ေနရွာာမွာ်ား