လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back
  • Like60 Feb 15, 2019
Catrice ICONails Gel Lacquer 01.png13.

Catrice ICONails Gel Lacquer 01.png13. 

Catrice ICONails Gel Lacquer 01.png13.

Catrice ICONails Gel Lacquer 01.png13. 

Catrice ICONails Gel Lacquer 01.png13.

Catrice ICONails Gel Lacquer 01.png13. 

Catrice ICONails Gel Lacquer 01.png13.

Catrice ICONails Gel Lacquer 01.png13. 

ICONails Gel Lacquer / CATRICE

Top Coat မသံုးဘဲ ၇ ရက္န႔ဲအထက္ ၾကာရွည္ခံတယ္။
လံုး၀ေတာက္ေျပာင္လွပတဲ့အသြင္အျပင္ကို ရရွိေစတယ္။
Acai Oil ၾကြယ္၀စြာပါ၀င္တယ္။
တိရစၦာန္ထြက္ပစၥည္းမ်ားမပါရွိပါ။