လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back
မ်ားမ်ားဖတ္ရန္
 • Bridal
 • ေစ်းႏႈန္းစံုစမ္းရန္His & Her Event and Wedding Studio သည္ မဂၤလာ ပြဲအားလုံး အစအဆုံး အစဥ္ ွဆြဲ တာ၀န္ယူေပး ပါသည္။ မဂၤလာ ပြဲဲဲဲျကဳိ Indoor & Out door ဓါတ္ပုံ package မ်ားကုိလည္း စိတ္တုိင္း က် ေဆာင္ရြက္ေပး ပါသည္။
ဒါအျပင္ မဂၤလာ ၀တ္စုံ ငွားရမ္းျခင္း၊ ေရာင္းခ် ျခင္း ေတြလည္း ရရွိ ႏုိင္ပါသည္။
His & Her Event & Wedding Studio မွ ခမ္းနား ျကီးက်ယ္ ေသာ မဂၤလာ အခမ္း အနား ႏွင့္ အျခား ပြဲ မ်ား လည္း စီစဥ္ ေပးလွ်က္ ရွိပါသည္။

 • Like 10 

His & Hers Events and Wedding STudio အီးေမးလ္ျဖင့္ ဘိုကင္ၾကိဳလုပ္သည္။

 • Bridal
 • အဂၤလိပ္ ဘာသာ
 • ကားရပ္ထားရန္ေနရာ | ေလေအးေပးစက္
 • 01400028
 • 09782022571/0925018837
 • 11:00 AM - 07:00 PM ( ပိတ္သည္ တနလၤာေန႔ )
 • No.15F, Malar Myaing Street, Bauk Htaw, Yankin Township.
 • အနီးအနား ျပည္သာယာ မွတ္တိုင္ 4 မိနစ္ လမ္းေလွ်ာက္လွ်င္ ၾကာခ်ိန္
 • Facebook

No.15F, Malar Myaing Street, Bauk Htaw, Yankin Township.

The main service of His & Her is the planning for Wedding. And also, serves the photo package for Pre-Wedding. Then, Bridal Dress can rent and you can buy also. Especially, His & Her serve the best for your Wedding Events and other social events.

   
   
   
   

အၾကံျပ ေ ွာက္ကံခံည့္္ ေနရွာာမွာ်ား