လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back
  • Like18 Nov 09, 2018
    No Stock

Gel Like 2in1 Base & Top Coat / CATRICE

Base Coat အျဖစ္သာမက Top Coat အျဖစ္လည္း အသံုးျပဳႏုိင္သည္။ လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာ ေျခာက္ေသြ႕ေစသည္။
ၾကာရွည္ခံေစေသာနည္းပညာျဖင့္ ဖန္တီးထားသည္။ တိရစၦာန္ထြက္ပစၥည္းမ်ားမပါရွိပါ။