လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back

Base Coat အျဖစ္သာမက Top Coat အျဖစ္လည္း အသံုးျပဳႏုိင္သည္။ လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာ ေျခာက္ေသြ႕ေစသည္။
ၾကာရွည္ခံေစေသာနည္းပညာျဖင့္ ဖန္တီးထားသည္။ တိရစၦာန္ထြက္ပစၥည္းမ်ားမပါရွိပါ။

  • Like 14 Nov 09, 2018

Gel Like 2in1 Base & Top Coat / CATRICE

  • Top Coat | အျခား
  • 7,600MMK
     (ေငြလဲႏႈန္းေပၚမူတည္၍ ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္)
  • CATRICE Counter Junction Square