လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back
မ်ားမ်ားဖတ္ရန္
  • Beauty Others / Cosmetic
  • ေစ်းႏႈန္းစံုစမ္းရန္

ဂမုန္းပြင့္စင္တာ(ဘိုကေလးေစ်း) အလွအပေကာင္တာ ပထမထပ္တြင္ Cosmetics Skincare ပစၥည္း မ်ိုးစံုကိုရရွိနိုင္ပါတယ္။

  • Like 1 

Gamone Pwint (Bokalayzay) Beauty Corner Ground Floor

  • Beauty Others | Cosmetic
  • 01 392 031
  • 09:00 AM - 09:00 PM
  • Bogalayzay Street, Botatung, Yangon, Myanmar
  • အနီးအနား Bogalayzay Bus Stop မွတ္တိုင္ 3 မိနစ္ လမ္းေလွ်ာက္လွ်င္ ၾကာခ်ိန္
  • Facebook
  • Web Site

Bogalayzay Street, Botatung, Yangon, Myanmar

ေဆာရီး , အေသးစိတ္ ဓါတ္ပံုမ်ား တင္လို ့မရပါ

အၾကံျပ ေ ွာက္ကံခံည့္္ ေနရွာာမွာ်ား