လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back
မ်ားမ်ားဖတ္ရန္
 • Bridal
 • ေစ်းႏႈန္းစံုစမ္းရန္

Best Choice is one of the most famous bridal dressing shop in Yangon. We can choose over 170 designs in this shop and order from online. And then, best choice always serves the best services to customers so you will be satisfy in this shop.If you will order over 100000 ks they will deliver to your address.

 • Like 20 

Best Choice

 • Bridal
 • အဂၤလိပ္ ဘာသာ
 • ကားရပ္ထားရန္ေနရာ | ေလေအးေပးစက္
 • 0995462022
 • 095201346
 • 09:30 AM - 06:30 PM ( ဘာမွမရိွပါ )
 • No.92, 15th Street, Middle Block, Lanmadaw Township.
 • အနီးအနား 15 st မွတ္တိုင္ 3 မိနစ္ လမ္းေလွ်ာက္လွ်င္ ၾကာခ်ိန္
 • Facebook

No.92, 15th Street, Middle Block, Lanmadaw Township.

ေဆာရီး , အေသးစိတ္ ဓါတ္ပံုမ်ား တင္လို ့မရပါ

အၾကံျပ ေ ွာက္ကံခံည့္္ ေနရွာာမွာ်ား