လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back
မ်ားမ်ားဖတ္ရန္
 • Massage / Spa / Hair Saloon
 • ေစ်းႏႈန္းစံုစမ္းရန္

Beauty Valley ( I )

Beauty Valley ( I ) ကို အမွတ္ F13 ၊ ပထမထပ္ ၊ AKK Shopping Mall ၊ ေလးေထာင့္ကန္လမ္း ၊ သကၤန္းကြ်န္းျမိဳ ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ ႔တြင္ 2015 ခုႏွစ္မွ July လတြင္စတင္ဖြင့္လွစ္ထား ရွိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဆိုင္ခြဲ အေနျဖင့္ သံုးဆိုင္ ဖြင့္လွစ္ထားရွိပါသည္။ ဆိုင္တြင္ ရရွိႏိုင္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ Hair Treatments and service ( including cut, color, shampoo, waxing and so on.) ၊ Facial treatments ၊ Make-up service ၊ Body Massage၊ Foot massage၊ waxing ၊ Body Spa (Milk Spa, Thai Cucumin Spa, The Body Shop, OPI, Cuccio Body Spa) ၊ Nail arts ( Acrylic Nail Extension, various nail colors) ၊ Eye Brow ၊ Eyelash Extension ႏွင့္ အျခားအလွအပေရးရာ အျဖာျဖာကို တစ္ေနရာထဲမွာ စံုလင္စြာျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ဆိုင္၏အျပင္အဆင္မွာ အထူးေကာင္းမြန္ျပီး အသံုးျပဳ သည့္ ေဆးအမ်ိဳ းအစားမ်ားမွာလည္း နာမည္ၾကီးတံဆိပ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားမွာလည္း ေဖၚေရြျပီး Service တိုင္းကို အေကာင္း ဆံုး ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးလ်က္ရွိ ပါသည္။ ေစ်းႏႈန္းမ်ား အေနျဖင့္လည္း အသက္သာဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ စီစဥ္ေပး ထားပါသည္။ Promotion အစီအစဥ္ မ်ားစြာကိုလည္း လစဥ္ ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ လူၾကီးမင္းမ်ားကို Beauty Valley ဆိုင္မ်ား သို႔ တစ္ၾကိမ္တစ္ေခါက္လာေရာက္လည္ပတ္ဖို႕ ဖိတ္ေခၚပါသည္။ ဆိုင္ဖြင့္ခ်ိန္မွာ မနက္ ၉နာရီမွ ည ကိုးနာရီအထိျဖစ္ျပီး ပိတ္ရက္မရွိပါ။

 • Like 4 

Beauty Valley ( I )

 • Massage | Spa | Hair Saloon
 • ကားရပ္ထားရန္ေနရာ | ေလေအးေပးစက္
 • +95 9263222563
 • +95 9261166769
 • 09:00 AM - 09:00 PM ( ဘာမွမရိွပါ )
 • F.13, 1st Floor AKK Shopping Mall, Laydauntkan Road, Thingangyun Township,Yangon
 • အနီးအနား ဘုရားလမ္း မွတ္တိုင္ 10 မိနစ္ လမ္းေလွ်ာက္လွ်င္ ၾကာခ်ိန္
 • Facebook
 • 30

F.13, 1st Floor AKK Shopping Mall, Laydauntkan Road, Thingangyun Township,Yangon

Beauty Valley ( I ) Beauty Valley ( I ) was established in July 2015 and located at F.13, 1st Floor AKK Shopping Mall, Laydauntkan Road, Thingangyun Township, Yangon. There are three outlets in Yangon as Beauty Valley Branches. This salon provides Hair Treatments and service ( including cut, color, shampoo, waxing and so on.), Facial treatments ,Make-up service, Body Massage, Foot massage, waxing, Body Spa (Milk Spa, Thai Cucumin Spa, The Body Shop, OPI, Cuccio Body Spa), Nail arts ( Acrylic Nail Extension, various nail colors), Eye Brow, Eyelash Extension and other beauty related services with effective high quality hair & skin products. Interior Decorations of this salon are really eye catching and high class. They use high quality hair & skin products for all services. The staffs are polite, friendly and well trained services for valuable customers. Various promotion programs are available and opening Hour is 9:00 AM to 9:00 PM for all days. You are invited to visit this beauty valley and enjoy.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

အၾကံျပ ေ ွာက္ကံခံည့္္ ေနရွာာမွာ်ား