လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back
မ်ားမ်ားဖတ္ရန္
 • Dental Care
 • ေစ်းႏႈန္းစံုစမ္းရန္

Aung Mingalar Dental Clinic ( Kamaryut )

ေအာင္မဂၤလာသြားႏွင့္ခံတြင္းေဆးခန္းကို အမွတ္ ၂၆ ၊ဆရာစံလမ္းႏွင့္ ေအာင္မဂၤလာလမ္းေထာင့္ ၊ကမာရြတ္ျမိဳ ႔နယ္ ၊ရန္ကုန္ျမိဳ ႔တြင္ 2010 ခုႏွစ္၌ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ႔ပါသည္။ သြားက်န္မာေရးအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈ ကုသမႈအမ်ိဳ းမ်ိဳ းကိုေဆာင္ရြက္ေပးျပီး မနက္ ကိုးနာရီမွ ည ရွစ္နာရီအထိ ပိတ္ရက္မရွိဖြင့္လွစ္ထားရွိပါသည္။ သြားညွိကုသေပးျခင္း ၊ သြားဖာေထးျခင္း ၊သြားႏွင့္သြားဖံုးေရာဂါအမ်ိဳ းမ်ိဳ းကုသေပးျခင္း ၊သြားျဖဴ ေအာင္ျပဳ လုပ္ေပးျခင္း စသည္ျဖင့္ ကုသျခင္းအမ်ိဳ းမ်ိဳ းကို ဆရာဝန္ႀကီးမ်ားမွ စိတ္ရွည္သေဘာေကာင္းစြာ အေကာင္းဆံုးကုသေပးလ်က္ရွိသျဖင့္ သြားေရာက္သင့္ေသာ Clinic ေလးတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

 • Like 2 

Aung Mingalar Dental Clinic ( Kamaryut )

 • Dental Care
 • ကားရပ္ထားရန္ေနရာ | ေလေအးေပးစက္
 • +95 9798793046
 • +95 95155172
 • 09:00 AM - 09:00 PM ( ဘာမွမရိွပါ )
 • No 26, Corner of Sayar San Street & Aung Mingalar Street, Kamaryut Township, Yangon.
 • အနီးအနား ဆင္မလိုက္အေ၀းေျပး မွတ္တိုင္ 5 မိနစ္ လမ္းေလွ်ာက္လွ်င္ ၾကာခ်ိန္
 • Facebook
 • 5

No 26, Corner of Sayar San Street & Aung Mingalar Street, Kamaryut Township, Yangon.

Aung Mingalar Dental Clinic ( Kamaryut ) is located at No 26, Corner of Sayar San Street & Aung Mingalar Street, Kamaryut Township, Yangon since 2010. The clinic offers various dental treatments and services such as root canals, implant crowns and bridges, fillings, veneers, cleaning, laser whitening, invisalign and braces, special night guard, post and core system for all genders. Opening Hours is 9:00 AM to 9:00 PM for all days. They will strive to understand your needs and exceed your expectations.

   
   
   
   

အၾကံျပ ေ ွာက္ကံခံည့္္ ေနရွာာမွာ်ား