လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back

Sleeping ၿဖစ္သည့္အတြက္ အိပ္ေနသည့္အခ်ိန္အတြင္း ေရဓာတ္ကိုမ်က္နွာအသားအေရအတြင္းပိုင္းအထိလ်ငိၿမန္စြာ ၿဖည့္ဆည္းေပးနိုင္စြမ္းရွိသည့္အတြက္ မနက္နိုးထသည့္အခါ သိသိသာသာ ၿကည္လင္လန္းဆန္းေစပါသည္။

  • Like 75 Aug 15, 2019

Aqua Sleeping Pack / DABO