လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back
10 %off

Aqua Holding Toner is a toner that it moisturizes and exfoliates your skin with gel type of formula.
Peppermint extracts' cooling effects and fresh watery texture eases the skin problems. And it immediately gets down facial temperature exhausted by the sun.
It changes your dark and exhausted skin type to vigorous one.

  • Like 15 Jan 13, 2020

Aqua Holding Set / DABO / NPR

  • မ်က္ႏွာလိမ္းေဆး | မ်က္ႏွာလိမ္းႏို႕ရည္ | မ်က္ႏွာအဆိပ္ေျဖျခင္း | မ်က္ႏွာေပါင္းတင္Mask | face cream
  • 59,850MMK
     (ေငြလဲႏႈန္းေပၚမူတည္၍ ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္)