လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back
15 %off
  • Like24 Jun 03, 2020
    No Stock

Aqua Holding Emulsion / DABO / JPR

  • မ်က္ႏွာလိမ္းႏို႕ရည္ | အျခား
  • 17,500MMK

အသားအေရအတြက္လိုအပ္ေသာေရဓာတ္ကိုအခ်ိန္အတိုအတြင္းလ်င္ၿမန္စြာၿဖည့္ဆည္းေပးနိုင္ၿပီးအဆီျပန္ၿခင္းကိုကာကြယ္ေပးနိုင္သၿဖင့္ တစ္ေန့တာလံုးလန္းဆန္းေအးၿမေစပါသည္။