လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back
  • Like 76 Aug 15, 2019

Aqua Holding Emulsion / DABO

အသားအေရအတြက္လိုအပ္ေသာေရဓာတ္ကိုအခ်ိန္အတိုအတြင္းလ်င္ၿမန္စြာၿဖည့္ဆည္းေပးနိုင္ၿပီးအဆီျပန္ၿခင္းကိုကာကြယ္ေပးနိုင္သၿဖင့္ တစ္ေန့တာလံုးလန္းဆန္းေအးၿမေစပါသည္။