လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back

AMARA Foot Therapy ကုိိ စက္တင္ဘာလ၊ ၂၀၁၆ခုနွစ္မွာစတင္ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔ျပီး စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္တြင္တည္ရွိပါတယ္။ ဆိုင္မွာရရွိနိုင္တဲ႕ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကေတာ႔ Body Massage, Foot Massage, Foot Treatment နွင္႕ Foot Scrub တို႕ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်မ္းက်င္ျပီး စိတ္ရွည္တဲ႕ ဝန္ထမ္းမ်ားမွဝန္ေဆာင္မႈေပးကာ ေစ်းနွုန္းမွာလည္းသင္႕တင္႔မ်တျပီး အနည္းဆံုး ၅၀၀၀ မွ အမ်ားဆံုး ၁၀၀၀၀က်ပ္အထိပဲက်သင္႕မွာျဖစ္ပါတယ္။

  • Like 2 

AMARA Foot Therapy & Beauty Service

  • Massage | Spa
  • ကားရပ္ထားရန္ေနရာ | ေလေအးေပးစက္
  • +951220905
  • 11:00 AM - 11:00 PM ( ဘာမွမရိွပါ )
  • No.228 ,G/F, Nguwar Street, Ahlone Tsp., Yangon.
  • 10

No.228 ,G/F, Nguwar Street, Ahlone Tsp., Yangon.

ေဆာရီး , အေသးစိတ္ ဓါတ္ပံုမ်ား တင္လို ့မရပါ

အၾကံျပ ေ ွာက္ကံခံည့္္ ေနရွာာမွာ်ား