လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back
မ်ားမ်ားဖတ္ရန္
 • Dental Care
 • ေစ်းႏႈန္းစံုစမ္းရန္

32 Pearls Dental Clinic

32 Pearls Dental Clinic ကို အမွတ္ ၅၀၊ ပထမထပ္၊ သမိုင္းဘူတာရံုလမ္း၊ ၂ ရပ္ကြက္ ၊မရန္းကုန္းျမိဳ ႔နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ ႔တြင္ 2012 ခုႏွစ္၌ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။ ဝါရင့္ကြ်မ္းက်င္ဆရာဝန္မွ စနစ္တက် သန္႕ရွင္းစြာ အေကာင္းဆံုး ကုသေပးလ်က္ရွိပါသည္။ သြားက်န္းမာေရးႏွင္.အလွအပအတြက္ျဖစ္ေသာ စိန္တပ္ျခင္း၊ သြားညွိျခင္း၊ သြားစိုက္ျခင္း၊ ေလဆာျဖင္.သြားဖာျခင္း၊ သြားအျမစ္ထုတ္ကုသျခင္း၊ သြားျဖဴေဖြးေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ မိတ္ေဆြ၏အလွဆံုးအျပံဳးေတြအတြက္
32 Pearls သြားေဆးခန္းမွ တာဝန္ယူ မွာျဖစ္ပါသည္။ ေဆးခန္းဖြင့္ခ်ိန္မွာ မနက္ ကိုးနာရီမွ ည ရွစ္နာရီအထိျဖစ္ျပီး တနဂၤေႏြေန႕ပိတ္ပါသည္။

 • Like 2 

32 Pearls Dental Clinic

 • Dental Care
 • ကားရပ္ထားရန္ေနရာ | ေလေအးေပးစက္
 • +95 9421165135
 • +95 9796538198
 • 09:00 AM - 08:00 PM ( ပိတ္သည္ တနဂၤေႏြေန )
 • No 50, 1st floor, Thamine Train Station Road, Mayangone Township, Yangon
 • အနီးအနား သမိုင္းေက်ာင္းေရွ ႔ မွတ္တိုင္ မွတ္တိုင္ 5 မိနစ္ လမ္းေလွ်ာက္လွ်င္ ၾကာခ်ိန္
 • 5

No 50, 1st floor, Thamine Train Station Road, Mayangone Township, Yangon

32 Pearls Dental Clinic is located at No 50, 1st floor, Thamine Train Station Road, Mayangone Township, Yangon since 2012. At this Clinic, doctors provide complete dental care with the highest standard of treatment, tailored specifically to each individual client. The clinic offers root canals, implant crowns and bridges, fillings, veneers, cleaning, whitening, braces and services for children. Open 9:00 AM to 8:00 PM and Sunday is closed. You are warmly welcome to visit to care your valuable tooth.

   

အၾကံျပ ေ ွာက္ကံခံည့္္ ေနရွာာမွာ်ား