လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back

ဂ်ပန္ဆန္မွ ထုတ္ယူရရွိေသာ အဆီဓါတ္ Vitamin E / Vitamin - B5 ႏွင့္သဘာဝေရဓါတ္တို႕ကို အျပည္႕အဝအားျဖည့္ထားေသာေၾကာင့္ ဆံပင္ကို အရင္းမွအဖ်ားထိိစိုေျပေတာက္ေျပာင္ေစျပီး ပိုးသား ကဲ့သို႕ ႏူးည့ံမႈကို ေပးစြမ္းနိုင္ပါသည္။ ေရဓါတ္ခန္းေျခာက္ေသာ ဆံသားမ်ားအတြက္ အခ်ိန္တိုအတြင္း ေရဓါတ္ျပန္လည္ ျဖည့္ဆည္းေပးသည္။

  • Like 71 Jul 26, 2019

01 Soften Shampoo 280ml / EUSHIDO